De belangen / rechten van het kind

Sinds 20 november 1989 zijn de rechten van het kind aangenomen door de Verenigde Naties en UNICEF. Hierdoor krijgen kinderen de kans om mee te denken en praten over dingen die voor hen belangrijk zijn. Op 20 november wordt dit jaarlijks herdacht op ‘De dag van de rechten van het kind’. Hieronder volgt een korte samenvatting van dit verdrag:

1. Het kind moet alle in deze verklaring genoemde rechten genieten.

2. Het kind moet bescherming genieten en zich kunnen ontwikkelen in vrijheid en waardigheid.

3. Het kind heeft van zijn geboorte af aan recht op een naam en nationaliteit.

4. Het kind heeft recht om in gezondheid op te groeien.

5. Het achtergestelde kind heeft recht op een speciale behandeling.

6. Het kind heeft recht op liefde en begrip.

7. De belangen van het kind behoren het leidend beginsel te zijn van hen, die voor opvoeding en leiding verantwoordelijk zijn.

8. Het kind behoort te allen tijde tot de eersten, die recht hebben op hulp en bescherming.

9. Het kind moet beschermd worden tegen alle vormen van verwaarlozing, oorlog of geweld.

10. Het kind dient te worden grootgebracht in een geest van begrip, verdraagzaamheid onder de volken, vrede en wereldbroederschap.

Bovenstaande lijkt zo voor de hand liggend, maar ook in Nederland komt het veel voor dat een kind niet “recht” wordt aan gedaan. Praktijk de Zonneboom zal steeds met ouders en kinderen naar een concrete vertaling zoeken van deze belangen naar de eigen situatie.