Missie en Visie

Missie
Gelukkige kinderen op een gelukkige aarde.

Visie
Praktijk de Zonneboom wil er aan bijdragen dat een kind gelukkig kan zijn, levend in een gelukkige wereld. Hiertoe begeleidt en ondersteund Praktijk de Zonneboom kinderen, ouders en professionals. Met oog voor het geheel.

Ieder mens is uniek en je kan het leven zien als een ontwikkelingsweg om steeds meer te worden wie je bent en te doen waar je voor gekomen bent.

Vol levenslust en nieuwsgierigheid bewandelen kinderen meestal hun weg. Zij ontwikkelen zich door onder andere nabootsing, vallen en opstaan. Hierbij ontdekken zij onder meer hulpbronnen. Zowel van binnen (kwaliteiten of succeservaringen) als van buiten (een inspirerend voorbeeld-figuur of een veilig opgroeiklimaat) die hen helpen bij dit opgroeien. Ook het bewust of onbewust verwerken en overwinnen van een moeilijke ervaring, kan een waardevolle bijdrage betekenen voor deze ontwikkeling.
Praktijk de Zonneboom wil hierin graag haar steentje bijdragen zodat dit ook tot een hulpbron kan worden voor latere ervaringen. Vanuit het idee dat zowel de ouders als het kind kunnen genieten van deze ontwikkeling en zij kunnen ervaren dat het leven mooi en goed is. Dat het waardevol is om te leven.
 

Werkwijze

Integratieve therapie
Bij Praktijk de Zonneboom staat de cliënt centraal en eenieder krijgt een therapie op maat. De therapeut gaat ‘naar de overkant van de rivier’. Dat wil zeggen dat de therapeut zo goed mogelijk afstemt op de cliënt om echt mee te kunnen voelen en kijken hoe de cliënt de wereld en zijn of haar probleem ervaart. Zo zoekt de therapeut mee met de cliënt hoe het komt dat hij of zij in deze situatie niet tot een oplossing, verwerking oftewel tot integratie komt. Vervolgens kan de therapeut de cliënt begeleiden waar nodig.

De dimensies van de mens
De mens is meer dan alleen zijn gedrag of gevoelens. Daarom worden alle dimensies van de mens betrokken, te weten:

• Het gedrag (Hoe gedraag je je nu in deze situatie en hoe wil je je gedragen?)
• Het gevoel (Hoe voelt je je nu je daar zo’n last van hebt en hoe wil je je voelen op zo’n moment?)
• De gedachten (Hoe denk je op dat moment over jezelf, de situatie of dit gevoel?)
• De beelden (Wat voor beeld heb je over jezelf, je klacht of hoe je het juist wel wilt?)
• De somatiek (Wat voel je dan in je lichaam? Waar voel je dat? Kan je het aanwijzen?)
• De sociale context (In welke situaties heb je er vooral last van, wanneer juist wel of niet? Wat is de context en trigger?)
• Het spirituele (Hoe sta je wat dat betreft in het leven? Wat is voor jou dan belangrijk? Wat zijn op dat moment voor jou de belangrijkste waarden?)

De verandering
Bij integratieve kindertherapie wordt er vanuit gegaan dat de verandering in en door de cliënt zelf plaatsvindt. Dit kan zowel bewust (bijvoorbeeld door gesprek) als onbewust (bijvoorbeeld in beelden of spel) gebeuren. De therapie sluit aan op het zelfhelend vermogen van de cliënt en diens interne- en externe hulpbronnen (bijvoorbeeld een eerdere succeservaring of een goede relatie met een volwassene). De therapeut begeleidt het proces en geeft de begeleiding die op dat moment nodig is om de cliënt zijn of haar doel te laten behalen. Hierbij maakt de therapeut, steeds afgestemd op deze persoon en specifieke situatie, gebruik van interventies afkomstig van verschillende verklaringsmodellen en therapiestromingen.

Aanmeldingsprocedure
1. Je belt, mailt of vult het contactformulier in om een afspraak voor de intake te maken en je krijgt de vragenlijst opgestuurd om in te vullen.
2. Als je dat hebt opgestuurd kan het intakegesprek plaatsvinden met in principe beide ouders/opvoeders zonder het kind.
3. Er vinden 5 kind-sessies plaats
4. Steeds volgen er na 5 kind-sessies een oudergesprek en we sluiten ook het traject af met een oudergesprek.

Gemiddeld zijn er 5 tot 15 kind-sessies nodig, afhankelijk van de problematiek, de situatie en het kind.

Het traject concreet
Wanneer na het oudergesprek een kind in therapie komt gaan kind en therapeut aan de gang met dat waar het kind last van heeft. Hierbij vormen de belangen van het kind de eerste overwegingen. Dit kan soms voor ouders confronterend of lastig zijn, vaak echter levert hen dit uiteindelijk het meeste op omdat het kind dan gemotiveerder is om zelf de gewenste verandering te bewerkstelligen.
De eerste vijf sessies zijn bedoeld om kennis te maken met het kind en te verkennen, onderzoeken en af te bakenen wat nu het probleem precies is, hoe dit kind er mee om gaat en wat de gewenste uitkomst is van de therapie. Zodat de therapeut op basis daarvan een behandelplan kan schrijven en met ouders rond de tafel kan zodat zij (en eventuele anderen zoals school) ook het kind kunnen begeleiden en ondersteunen op weg naar de gewenste situatie. Ouders zijn in dezen de co-therapeuten die samen met de therapeut er aan bijdragen dat het kind zijn of haar eigen doelen kan behalen. Ook als ouders voor zichzelf doelen stellen, kunnen zij elkaar en tijdens de oudergesprekken ook de therapeut hen ondersteunen om hun eigen doelen te behalen.
In de daarop volgende kind-sessies wordt de therapie vervolgt en tot slot spreken therapeut, kind en eventueel ouders af hoe ze dit traject afsluiten en het behaalde resultaat vieren.

Concreet tijdens de sessie
Tijdens de sessie kan een kind praten, spelen, creatief of verbeeldend bezig zijn, verkleden, toneelspelen, spelletjes doen of even helemaal niks. Het is allemaal goed. Ieder kind heeft zijn of haar eigen manier om te laten zien wat er aan de hand is en het is aan de therapeut om samen met het kind een vertaalslag te maken en te beantwoorden aan de vraag en behoefte die ten grondslag ligt aan het ingebrachte probleem.